Terug

Algemene voorwaarden

 •  Deze Algemene Voorwaarden  zijn van toepassing op het gebruik van de diensten aangeboden door Taskplaza op de www.taskplaza.nl  en www.taskplaza.com  website(s). Deze diensten en de website(s) samen worden hierna aangeduid als de “Dienst”. Lees deze algemene voorwaarden en het TaskPlaza Privacybeleid zorgvuldig door voordat je de Dienst gaat gebruiken. Ons Privacybeleid is op de Homepagine van onze website te vinden . Je gebruik van de Dienst vormt je acceptatie van en instemming met alle bepalingen en voorwaarden in deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en de bevestiging dat je 18 jaar of ouder bent. Als je bezwaar hebt tegen iets in deze Algemene Voorwaarden of het Privacybeleid, dan is het je niet toegestaan de Dienst te gebruiken. De Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid worden hierna tezamen aangeduid als deze “Overeenkomst”.

  1.        TaskPlaza brengt Klussers en Opdrachtgevers bij elkaar:

  TaskPlaza legt de een verbinding tussen individuen en bedrijven die Opdrachten uitgevoerd wensen te krijgen (“Opdrachtgevers”)  en individuen die de Opdrachten uitvoeren (“Klussers”). Klussers en Opdrachtgevers samen worden hierna “Gebruiker” genoemd.

  2.        De rol van Taskplaza is het faciliteren van de platform. Het neemt niet deel aan interactie tussen Gebruikers. Tevens heeft TaskPlaza geen controle over de kwaliteit, timing en wettigheid van de Opdrachten, het wel of niet hebben voldaan aan de verwachtinagen tussen de Opdrachtgevers en de Klussers of enige aspect dan ook. Dat geldt ook voor de beoordelingen tussen Klussers en Opdrachtgevers.

  3.         Zowel de Klussers als de Opdrachtgevers kunnen videoverificatie doorlopen. Dat wil zeggen dat zij  video opnemen op TaskPlaza waarbij ze bepaalde vragen beantwoorden en aan het einde hun paspoort laten zien. Als de opgenomen video door ons goedgekeurd wordt worden ze als “Gecontroleerd” weergegeven. Ondanks deze videoverificatie kan TaskPlaza niet  garanderen dat elke gebruiker is wie deze beweert te zijn. TaskPlaza aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die via de Dienst is verkregen. Het is verstandig om in de interactie met andere gebruikers voorzichtig te zijn en het gezond verstand te gebruiken  om je persoonlijke veilighed en eigendomen te beschermen, net zoals je zou doen in interactie met elke persoon die je niet kent.

   

  4.        Transacties

  Klussers en Opdrachtgevers sluiten rechtstreeks een overeenkomst voor uitvoering van de Opdracht. TaskPlaza is hier geen partij bij. TaskPlaza faciliteert alleen de platform om de in interactie tussen Klussers en Opdrachtgevers te faciliteren.

   

  5.        Geschillen tussen Gebruikers

  Taskplaza.nl  is slechts een platform voor het faciliteren van interactie tussen Klussers en Opdrachtgevers.  Omdat TaskPlaza niet betrokken is bij het daadwerkelijke contact tussen gebruikers of bij de uitvoering van de Opdracht, zal je, in het geval dat je een geschil hebt met een of meer Gebruikers, TaskPlaza (en onze werknemers, directeuren, investeerders en dochterondernemingen) vrijwaren van alle claims, eisen of schade (werkelijke schade en/of gevolgschade) van elke soort en aard, bekend en onbekend, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met dergelijke geschillen. TaskPlaza wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor conflicten die zouden kunnen ontstaan tussen gebruikers . TaskPlaza is niet verplicht om vergoedingen of restituties te verstrekken. Gebruikers zijn zelf aansprakelijk voor alle eventuele belastingen op de Diensten die onder deze Overeenkomst gesloten worden. 

   

  6.        Wat mag niet op TaskPlaza?

  Op TaskPlaza is verboden:

   • Spammen, beledigen, treiteren, stalken, bedreigen of op andere wijze schenden van de wettelijke rechten van anderen.
   • Publiceren, plaatsen, uploaden, distribueren of verspreiden van lasterlijke, inbreukmakende, obscene of onwettige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
   • De Dienst gebruiken voor welk doel dan ook wat in strijd is met nationale of internationale wetgeving.
   • Adverteren met goederen of diensten voor enig commercieel doel dat niet relevant is voor de Opdracht die wordt aangeboden via de Dienst.
   • Bestanden uploaden naar de website die software of ander materiaal dat de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij schendt bevatten.
   • Bestanden uploaden die virussen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of enige andere gelijksoortige software die de werking van een ander zijn of haar computer kunnen schaden bevatten.
   • Uitvoeren of doorsturen van enquêtes, wedstrijden, piramidespelen of kettingbrieven.
   • Je voordoen als een andere persoon of toestaan dat een ander persoon of entiteit jouw identiteit gebruikt om een Opdracht te plaatsen, uit te voeren, te bekijken of commentaar te geven.
   • Enig bestand downloaden geplaatst door een andere Gebruiker waarvan je (redelijkerwijs) weet dat dit niet legaal gedistribueerd kan worden via de Dienst.
   • Impliceren of stellen dat enige verklaring van jou wordt gesteund door TaskPlaza zonder dat je de voorafgaande schriftelijke toestemming van TaskPlaza hebt gekregen.
   • Gebruik maken van een robot, spider, handmatige en / of automatische processen of apparaten waarmee gegevens opgehaald worden door data-crawl, scraping of andere technieken.
   • De Dienst, zijn servers of verbonden netwerken hacken.
   • Content up-loaden die beledigend en / of schadelijk is, die racisme, fanatisme, haat of lichamelijk kwaad van enig soort tegen enig individu of groep van individuen predikt.
   • Een e-mail adres, telefoonnummer of andere website op je profiel of op het opdracht prikbord vermelden.

  TaskPlaza is niet verantwoordelijk voor acties van Gebruikers met betrekking tot alle informatie of materialen geplaatst door een Gebruiker in welke publiek toegankelijke omgeving dan ook.

  7.        Account en Beveiliging

  Jij bent de enige geautoriseerde Gebruiker van je account. Jij bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord voor de toegang tot de Dienst. Je bent alleen en volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder je wachtwoord of account. TaskPlaza heeft geen controle over het gebruik van het account van een Gebruiker en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid daarvan af. Vermoed je dat een onbevoegde partij kan je wachtwoord of account gebruikt of vermoed je dat een andere inbreuk op de beveiliging neem dan onmiddellijk contact op met TaskPlaza

  8.        Geen reclame

  Taskplaza mag niet worden gebruikt voor het werven voor een ander bedrijf, website of dienst. Je mag niet vragen om, reclame maken voor of contact opnemen met Gebruikers om hun direct een Opdracht aan te bieden of voor andere doeleinden die niet verband houden met de diensten geboden door TaskPlaza. Je mag de Dienst niet gebruiken om Gebruikersnamen en / of e-mailadressen van Gebruikers door elektronische of andere middelen te verzamelen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van TaskPlaza.

  9.        Links naar andere websites

  Links (zoals hyperlinks) op TaskPlaza naar andere sites op het web vormen niet de goedkeuring van TaskPlaza van deze sites of hun inhoud. Dergelijke links worden slechts gezien als een service voor de Gebruiker, TaskPlaza heeft geen controle over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

  10.        Jouw gegevens

  “Jouw Informatie” wordt gedefinieerd als alle informatie en materialen die je aan Klussers of aan Opdrachtgevers biedt in verband met je registratie voor en het gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot die geplaatst of verzonden voor gebruik in openbare ruimten. Je bent zelf verantwoordelijk voor je informatie, en wij handelen slechts als een passieve verbinding tussen je online publicatie en verspreiding van je informatie. De informatie en materialen als bedoeld in dit artikel wordt gezamenlijk aangeduid als “Content Generatd by the User” Je verklaart hierbij en garandeert TaskPlaza dat jouw informatie:

   • niet vals, onnauwkeurig, onvolledig of misleidend is;
   • niet frauduleus is of betrekking heeft op de verkoop van nagemaakte of gestolen artikelen;
   • geen inbreuk maakt op het copyright, octrooi, handelsmerk, handelsgeheim of andere eigendomsrechten of privacy;
   • niet in strijd is met enige lokale of internationale wet, verordening of regelgeving;
   • niet lasterlijk, smadelijk, onrechtmatig bedreigend of onrechtmatig treiterend is;
   • geen pornografie bevat of schadelijk is voor minderjarigen;
   • geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of andere programma routines bevat die bedoeld zijn om schade aan te brengen en / of het nadelig verstoren van een systeem, gegevens of persoonlijke informatie;er niet toe leidt dat TaskPlaza diensten van ISP‘s, andere partners of leveranciers verliest.

  Je verleent hierbij TaskPlaza het niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, sublicentieerbare (via verschillende kanalen) recht om alle auteursrechten, publiciteitsrechten en alle andere rechten op uw informatie uit te oefenen in elke nu bekende of toekomstige vorm bij de uitvoering en verbeteren van de Dienst.

  11.        Beoordelingen

  Taskplaza faciliteert beoordelingen  van Klussers en Opdrachtgevers. Dergelijke beoordelingen zijn de beoordelingen van gebruikers en niet de mening van TaskPlaza  en zijn niet gecontroleerd door TaskPlaza. Je gaat ermee akkoord dat TaskPlaza niet aansprakelijk is voor deze beoordelingen en referenties. TaskPlaza treedt niet in de feitelijke beoordeling, maar we behouden ons het recht voor om niet relevante, beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser van de beoordeling.

  12.        Rol van TaskPlaza

  Het gebruik maken van TaskPlaza  leidt niet tot een arbeidsovereenkomst en TaskPlaza zal niet dienen als werkgever van enige gebruiker. Als zodanig is TaskPlaza niet aansprakelijk voor enige belasting of inhouding met inbegrip van maar niet beperkt tot loonbelasting, sociale lasten of andere heffingen in verband met jouw gebruik van de Diensten. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat indien TaskPlaza aansprakelijk blijkt te zijn voor enige belasting in verband met jouw gebruik van de Diensten je deze dan onmiddellijk aan TaskPlaza vergoed, met inbegrip van eventuele rente of boetes daarop.

  13.     Beëindiging en opschorting

  TaskPlaza kan jouw recht om de platform te gebruiken op elk gewenst moment naar eigen goeddunken en inzicht beëindigen of opschorten met of zonder opgave van reden middels een aan jou gerichte brief of e-mailbericht van een dergelijke beëindiging en de beëindiging zal onmiddellijk van kracht zijn bij de aanlevering van een dergelijke kennisgeving. TaskPlaza behoud zich ten aller tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een registratie of aanvraag te weigeren. Zonder beperking mag TaskPlaza je recht om de platform te gebruiken beëindigen of opschorten als je inbreuk maakt op de voorwaarden van deze Voorwaarden of indien TaskPlaza vindt dat je ongepast en / of aanstootgevend gedrag hebt getoond. Naast de beëindiging of tot schorsing jouw account, behoudt TaskPlaza zich het recht voor om passende juridische stappen te nemen. Ook nadat jouw recht om de platform te gebruiken om welke reden dan ook wordt beëindigd of opgeschort zal deze Voorwaarden in stand blijven. Je kunt deze Voorwaarden te allen tijde beëindigen door het gebruik te beëindigen van de platform. Alle artikelen in deze Voorwaarden blijven onverminderd van kracht na de afloop of beëindiging van deze Overeenkomst.

  14.     Eigendomsrechten

  Het intellectuele eigendomsrecht (©) van alle vormen van informatie (waaronder onder meer en niet uitsluitend begrepen logo‘s, redactionele inhoud, foto‘s, HTML code) op www.taskplaza.com en www.taskplaza.nl berust bij TaskPlaza. De platform en de handelsmerken van TaskPlaza met inbegrip van maar niet beperkt tot TaskPlaza en de TaskPlaza logo‘s zijn merken in eigendom van TaskPlaza. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, logo‘s en / of handelsnamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Je mag deze merken, logo‘s of handelsnamen niet kopiëren of gebruiken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

  15.     E-mails

  Je verleent TaskPlaza het recht om je via e-mails te informeren over nieuwe features en updates van en rond TaskPlaza .

   Wijzigingen
  TaskPlaza behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van TaskPlaza.